Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 08 2019

retaliate
22:04
0696 7a9c 500
via Depresja na wesoło.
Reposted fromnutt nutt viaikari ikari

October 26 2018

retaliate
20:50
Reposted fromshakeme shakeme viaVostok Vostok
retaliate
20:49
Jestem zmęczony i nie mam ochoty strasznie za czymś tęsknić.
— Herta Muller
Reposted fromsfeter sfeter viablackmoth7 blackmoth7
retaliate
20:49
Emerald Bay
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaunhappys unhappys
retaliate
20:48
6336 ecbd 500
Reposted frompiehus piehus vialanuch lanuch
retaliate
20:45
1509 9915 500
retaliate
20:45
3520 fded 500
Reposted fromhare hare viashampain shampain
retaliate
20:45
2582 22c5
Reposted fromkarahippie karahippie viashampain shampain
20:44
0174 c929 500
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viashampain shampain
retaliate
20:44
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagriber griber
retaliate
20:44
Przychodzi w życiu ta­ki roz­dział, że aż trud­no się oderwać.
— Schmerz
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viadianazet dianazet
retaliate
20:43
tyle numerów, do których nie mogę zadzwonić
tyle adresów, pod które nie można mi pójść
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viagriber griber
retaliate
20:42
2598 1146
Reposted fromthinredline thinredline viagriber griber
retaliate
20:41
retaliate
20:41
Reposted fromshakeme shakeme viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
retaliate
20:41
2683 d9f1 500
Reposted fromoll oll viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
retaliate
20:41
Reposted frombluuu bluuu viaikari ikari
retaliate
20:39
2637 44c3 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

September 18 2018

retaliate
19:39
3634 c82c
Reposted fromdailylife dailylife viaciarka ciarka
retaliate
19:37
Pamiętaj, że jedynym głupim pytaniem jest to, które chciałeś zadać, ale tego nie zrobiłeś.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl