Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

retaliate
22:54
7604 0ac8
Reposted fromlittlefool littlefool viatoniewszystko toniewszystko
retaliate
22:53
22:53
retaliate
22:53
6618 685a 500
Fox by Mahmoud El Sayed
Reposted fromreloveution reloveution viaaeris aeris
retaliate
22:50
retaliate
22:50
Kalaloch Beach, WA
Reposted fromkasjencja kasjencja viaolalaa olalaa
retaliate
22:49
Nie podoba mi się wyniosłość, nie podobają mi się ludzie, którzy stawiają siebie wyżej od innych. Mam ochotę dać im rubla i powiedzieć: jak się dowiesz, ile jesteś wart, to wrócisz i oddasz resztę.
— Lew Tołstoj
retaliate
22:48
Od ilu ludzi trzeba się będzie jeszcze odzwyczajać?
Reposted frommartrol martrol viairbjarbirb irbjarbirb

February 18 2017

10:42
retaliate
10:42

February 17 2017

retaliate
21:23
8175 7805
always too sober
retaliate
21:23
7060 cb46 500
Reposted frominfidelitas infidelitas viakiteandra kiteandra
retaliate
21:22
8031 c335
Tea calendar.
Reposted fromelentarie elentarie viakiteandra kiteandra
retaliate
21:22
4314 8eef
Reposted fromczapajew czapajew viakiteandra kiteandra
retaliate
21:14
3687 8447
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakiteandra kiteandra

February 18 2017

retaliate
10:42

February 17 2017

retaliate
21:23
8175 7805
always too sober
retaliate
21:23
7060 cb46 500
Reposted frominfidelitas infidelitas viakiteandra kiteandra
retaliate
21:22
8031 c335
Tea calendar.
Reposted fromelentarie elentarie viakiteandra kiteandra
retaliate
21:22
4314 8eef
Reposted fromczapajew czapajew viakiteandra kiteandra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl