Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

retaliate
23:13
2527 50a6 500
retaliate
23:12
0663 cc0b 500
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viainfidelitas infidelitas
retaliate
23:12
3332 60a3 500
Reposted fromdudzia dudzia viabadgal badgal
retaliate
23:12
5028 36a1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatwice twice
retaliate
23:12
Reposted fromshakeme shakeme viatwice twice
23:12
9089 ba4a 500
Reposted fromdeadcool deadcool viaune-raconteuse une-raconteuse
retaliate
23:08
23:08
0813 bb26
retaliate
23:08
retaliate
23:08
retaliate
23:08
7610 153b 500
Reposted fromSsomething Ssomething viatoniewszystko toniewszystko
retaliate
23:07
retaliate
23:04
Jest taka chwila
Kiedy stare słowa nie są już ważne
A nowych jeszcze nie ma
— Adam Zagajewski (via owo-pisane.tumblr.com)
retaliate
23:04
5917 31a4 500
Reposted fromtfu tfu viahyperreaaal hyperreaaal

July 17 2017

retaliate
21:59
21:59
21:59
4797 3585
Reposted fromsunlight sunlight viaLaColie LaColie
retaliate
21:58
0907 bb79
Reposted fromwindingroads windingroads viavennecto vennecto
retaliate
21:57
(nad)morskie opowieści...
uchwyciła N.Najdek/2017/
retaliate
21:57
Kiedy zapada noc mam jasność, że będę śnił o tym przez co nie mogę zasnąć
— Quebonafide "Vanilla Sky"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl