Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2019

retaliate
22:32

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

Reposted fromcarre carre viadjLangley djLangley
retaliate
22:29
6001 bbd3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahardbitch hardbitch
retaliate
22:25
6585 6a33 500
Reposted fromtichga tichga viabanshe banshe
retaliate
22:25
2974 6b19 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafelicka felicka
retaliate
22:21
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
retaliate
22:21
5971 a875 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagabrielle gabrielle
retaliate
22:21
3150 fa12
Reposted fromexistential existential viagabrielle gabrielle
retaliate
22:20
2976 10d3
Reposted fromEtnigos Etnigos viacoolekuh coolekuh
retaliate
22:19
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię. 
— Ochocki, Vithren
Reposted fromlovvie lovvie viaBloodyPierrot BloodyPierrot
retaliate
22:18
7019 c655 500
Reposted fromjagnie-w-bagnie jagnie-w-bagnie vianyaako nyaako
retaliate
22:17
4764 3cf7
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj vianyaako nyaako
retaliate
22:17
9935 66a7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamems mems
retaliate
22:07
7711 c443
Reposted fromGosha Gosha
retaliate
22:06
7804 ac3d 500
Reposted fromBabson Babson
retaliate
22:03
Jesienią człowiek składa się głównie z koca, kawy z cynamonem i bardzo wielu wątpliwości...
— 02:13
Reposted fromegzystencja egzystencja vianyaako nyaako
retaliate
22:02
4729 cb07 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakompleksdziury kompleksdziury
retaliate
22:02

October 07 2019

retaliate
20:54
2730 f531
retaliate
20:54
2366 d347 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

September 25 2019

retaliate
20:32
Każda minuta życia, każde zdarzenie nauczyło mnie jednego: nie warto się ani przyzwyczajać, ani ufać.
— Matthew McConaughey
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaindiferencia indiferencia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl